Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Z uwagi na powyższe FIMAX SEBASTIAN MICYK. informuje Państwa, że:

Administratorem danych osobowych jest: FIMAX SEBASTIAN MICYK ul.Tysiąclecia 35/51 41-303 Dąbrowa górnicza, NIP 6292337949, Regon 363207062
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Inspektor Ochrony Danych FIMAX SEBASTIAN MICYK Tysiąclecia 35/51 41-303 Dąbrowa górnicza
lub e-mail: ido.fimax@gmail.com
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę polegają na oferowaniu klientom usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;
Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem ido.fimax@gmail.com lub kontakt pisemny : Inspektor Ochrony Danych FIMAX SEBASTIAN MICYK Tysiąclecia 35/51 41-303 Dąbrowa górnicza